MINH DUONG CHU LAI FACTORY FIND WAYS TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND INCREASE CUSTOMER SATISFACTIONMinh Duong Chu Lai’s story in applying changes to improve factory productivity. The knowledge and enthusiasm among workers have widely spread in Minh Dương system. They understand that we can improve product quality, bring trust and satisfaction to customers. Just like our slogan: “Active thinking. Innovative doing.”

minhduongfurniture, vietnam, furniture, factory, manufacturer, productivity, innovation

Xem Thêm Bài Viết Veeg Hành Chính Khác: https://colbertforsenate.com/hanh-chinh

Nguồn: https://colbertforsenate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *